Skarga od czytelnika z Wrocławia (nasz znak – 03/14/WW)

—————————————————————————————————

Napisał do nas inwestor budowlany (nasz znak – 03/14/WW)

Witam.

Jestem początkującym inwestorem, który ma zamiar wybudować domek jednorodzinny k/Leśnicy ( Wrocław ). W trakcie żmudnego procesu uzyskiwania warunków zabudowy a następnie pozwolenia na budowę jestem zobowiązany do dostarczania Wydziałowi Architektury i Budownictwa różnych projektów oraz opisów budowlanych pod rygorem cofnięcia wniosku o w/w pozwolenie. Jak mogę zgodzić się z szeregiem wymogów stawianych przez owy wydział, w końcu chodzi tu także o dobre sąsiedztwo a także bezpieczeństwo moje i mieszkańców to wydaje mi się, że cały szereg wymogów stawianych inwestorowi jest traktowane nad wyraz i to na podstawie starych bezużytecznych przepisów wymieszanych z aktualnymi. Takich jak, np.: zapewnienie udziału w projekcie projektanta branży telekomunikacyjnej dla projektowanego zakresu rozwiązań instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i stosownie do powyższego przedłożyć zaświadczenie projektanta o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nich terminem ważności (w dobie łączności bezprzewodowej –  po co to i komu to potrzebne ? )

czy np.: w opisie technicznym części architektoniczno-budowlanej opisać istniejące warunki gruntowe i sposób posadowienia. Z tego co się orientuję, badania gruntowe są potrzebne lecz nie dla wszystkich obiektów a wykonanie jego wiąże się z dodatkowymi kosztami, którena tym etapie budowy nie są konieczne. Proszę Was – redakcjo „skarga.com” o pomoc.

 

Działanie skarga.com: 26.03.2014 wysłano zapytanie drogą elektroniczą do Dyrektora – WAiB Urzędu Miasta Wroclawia  (treść poniżej)  BRAK ODPOWIEDZI
Działanie skarga.com: 05.05.2014 ponowienie zapytania w formie pisemnej do Dyrektora – WAiB Urzędu Miasta Wroclawia    załącznik do wglądu

logoskan

Odpowiedź 22.05.2014 
Wydział Architektury i Budownictwa Dyrektor
Wydziału -Architekt Miasta – Piotr Fokczyński
Zasady opisywania warunków geotechnicznych posadowienia obiektów oraz sposób umieszczania ich w projekcie budowlanym są zawarte w:
§Prawie Budowlanym, 
§ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), oraz
§ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.).Wydział Architektury i Budownictwa nie wprowadza żądań nie mających uzasadnienia w prawie a z pewnością nie wymaga badań geologiczno – inżynierskich w przypadku prostych warunków gruntowych.
 
Odpowiedź (2) 12.06.2014 
Wydział Architektury i Budownictwa Dyrektor
Wydziału -Architekt Miasta – Piotr Fokczyński
Dzień Dobry!
W uzupełnieniu przesyłam wyjaśnienie dotyczące naszego żądania określonego jako „przeprowadzenie badań geotechnicznych”.
W postanowieniu dotyczącym uzupełnienia braków w projekcie budowlanym budynku jednorodzinnego przy ul. B . . . j  prosiliśmy o doprowadzenie ww. projektu do zgodności z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem MTB i GM z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i opisanie w opisie technicznym części arch.-budowlanej istniejących warunków gruntowych i sposobu posadowienia – z powołaniem się na par. 11 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia ( „opis techniczny powinien określać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia” ).
W postanowieniu nie było żądania wykonania badań gruntowych.
Pozwolenie na budowę wydane było dla projektu powtarzalnego, gdzie w opisie wyraźnie wskazano: „W związku z brakiem informacji o warunkach gruntowych, na etapie przygotowania projektu gotowego, należy tę część projektu opracować indywidualnie” – str. 11 opisu, następnie – ” w ramach projektu adaptacyjnego należy dostosować fundamenty do warunków gruntowo-wodnych” str. 10 i ” . . . należy dostosować projekt do lokalnych warunków miejscowych i stref klimatycznych . . . i wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych”  – str. 6 opisu.
W związku z powyższym prośba o podanie w opisie istniejących warunków gruntowych i sposobu posadowienia budynku była w pełni uzasadniona.pozdrawiam
Piotr Fokczyński
 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA portalu „skarga.com”

W związku ze skargą, która wpłynęła do redakcji portalu gazety prawnej „skarga.com”, proszę o podanie przyczyny lub podstawy prawnej na którą powołuje się UMW Wydział Architektury i Budownictwa w postanowieniach nakładających obowiązek od inwestorów, mówiących o złożeniu do w/w wydziału opisów technicznych części architektoniczno-budowlanej wraz z opisem istniejących warunków gruntowych i sposobem posadowienia obiektów budowlanych?

Tego rodzaju pisma, wysyłane są przez Kierownika Zespołu Architektoniczno-Budowlanego do inwestorów prowadzących budowy obiektów zaliczających się do 1-ej oraz 2-ej kategorii geotechnicznej.

Z naszych ustaleń inwestor taki – ubiegający się o pozwolenie na budowę np. domku jednorodzinnego,  nie jest zobowiązany do przeprowadzania badań geotechnicznych w celu opisania warunków gruntowych dla Wydziału Architektury i Budownictwa.

 

Sprawa zakończona.

—————————————————————————————————