Napisał do nas Pan Bernard (nasz znak – 01/14/WW)

Dzień Dobry

 

Proszę o pomoc w ostatecznym załatwieniu sprawy dotyczącej brzóz rosnących na posesji przy ul. Godlewskiego 2-8 we Wrocławiu. Sprawa wlecze się chyba od 2 lat.

Początkowo zwróciliśmy do naszego zarządcy FORUM z prośbą o wystosowanie pisma do Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM we Wrocławiu o skrócenie brzóz rosnących na naszej posesji. Na wysłaną prośbę otrzymaliśmy wymijającą odpowiedź mniej więcej o takiej treści: jeżeli któraś gałązka przeszkadza – to można ją usunąć bez zezwolenia, cytując przy tym treści ustawy. W obawie przed grożącymi konsekwencjami i karami jeszcze raz napisaliśmy, że nam nie chodzie o usunięcie 1 czy 2 gałązek lecz o skrócenie brzóz o połowę, sprawie nadano nową liczbę dziennika i nowe terminy na jej załatwienie. Po jakimś czasie otrzymaliśmy tą samą odpowiedź. W związku z powyższym, w następnym piśmie poprzez Forum, zwróciliśmy się o zezwolenie na wycięcie brzóz ponieważ już tak urosły , że zagrażają budynkowi na podwórku a w mieszkaniach panuje wilgoć dodatkowo ich korzenie uszkadzają kanalizację. Wtedy, wspomniany Wydział a dokładnie Pani Magdalena Kwiatkowska – urzędniczka doszła do wniosku, że Forum nie może reprezentować naszej Wspólnoty pomimo, że posiada do tego wszelkie pełnomocnictwa. Wspólnotę może reprezentować Zarząd. Zażądała uchwały o powołaniu Zarządu pełnomocnictwa do reprezentowania zarządu dla wytypowanego członka Zarządu do reprezentowania wspólnoty przed Urzędem planu podwórka oraz listy właścicieli. Ponieważ stosunek tej Pani jest bardzo lekceważący do mojej osoby próbowałem się zapisać do dyrektora wydziału otrzymałem odpowiedź, że dyrektor nie może mnie przyjąć, jak już chcę koniecznie z kimś porozmawiać to mogę z kierownikiem tej pani , któregoś dnia zostałem przyjęty ale jak widzę nic to nie dało. Wprawdzie Pani Kwiatkowska przyjechała na naszą posesję na tak zwane oględziny 20.12.2013r. to stwierdziła, że brzozy są zdrowe bez liści, gdy próbowałem wskazać jej, porośnięty mchem budynek i poodpadaną elewację stwierdziła, że nie jest budowlańcem a kanalizacji nie widzi bo jest pod ziemią. O swojej wizycie Powiadomiła mnie i panią Ludmiłę D., która nie jest członkiem wspólnoty, napisała też do Wydziału skargę na podjętą większością głosów uchwałę i oświadczyła, że wspomnianą uchwałę zaskarżyła do Sądu nie przedstawiając na to żadnych dowodów. W dniu 30.12.2013r. napisałem do Dyrektora skargę na tą Panią jednak pozostało to bez odzewu. Ponieważ sprawa ta, co pewien czas ma nadawaną oddzielną liczbę dziennika wydział traktuje tą samą sprawę jaką nową i co skutecznie może działać na zmęczenie petenta. Podaję ostatnią liczbę może jeszcze nie została przekazana a/a. WSR-ZL..6131.1.844.2013 l.dz. 8964.

Proszę o pomoc i interwencję .

Z poważaniem …

Odpowiedź skarga.com:

Panie Bernardzie.

Czytając Pana list, mielibyśmy ochotę wpisać w Wikipedię nowe pojęcie pod nazwą – „urzędnicza złośliwość”.

Uważamy też, że Pana heroiczna praca na rzecz wspólnoty oraz bezpieczeństwa ludzkiego jest godna podziwu i pochwały zwłaszcza, że robi to Pan za darmo. Proponujemy aby wspólnota podjęła uchwałę o zwolnieniu członków zarządu z odpowiedzialności za konsekwencje mogące nastąpić w wyniku nieściętych drzew na terenie Waszej posesji i przenieść odpowiedzialność na Urząd Miasta. O tym fakcie powiadomić Wydział Środowiska i Rolnictwa. Jeżeli wydział owy nie zgodzi się z podjętą uchwałą – to prawdopodobnie skieruje sprawę do sądu. Wspomniane uszkodzenia budynku należałoby zgłosić do swojego ubezpieczyciela zaznaczając, iż przyczyną powstałych strat – nie jest „natura” lecz opieszałość i prawdopodobnie celowe działanie urzędnika wspomnianego wydziału o czym też mógłby Pan powiadomić prokuraturę.

Po naprawie szkody, ubezpieczyciel zgodnie z prawem winien, roszczenia zwrotu poniesionych kosztów za naprawę skierować do odpowiedzialnej za ten stan rzeczy instytucję lub urząd.

Na razie będziemy, przyglądać się tej sprawie, jeżeli dojdzie do „tragedii”, Wasz budynek będzie miał okazję zaistnieć w większej liczbie mediów. Pani Magdalenie pragniemy zaś przypomnieć, że oprócz odpowiedzialności moralnej jest także coś takiego jak odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna urzędnika państwowego.

O wyjaśnienia zwrócimy się też do Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM we Wrocławiu, nie wykluczone też jest, że treść skargi prześlemy do Prezydenta Miasta.

znak

Przypomnijmy też wszystkim zainteresowanym, iż przedmiotem skargi może być w szczególności

zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,

naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne

załatwianie spraw. (art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego)

art. 227

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw

art. 228

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

art. 229

Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa,
2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda,
3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada gminy,
4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada powiatu,
5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – sejmik województwa,
6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu – właściwy minister, a w innych sprawach – Prezes Rady Ministrów,
7) innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej – organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
8) ministra – Prezes Rady Ministrów,
9) organu centralnego i jego kierownika – organ, któremu podlega.

Działanie skarga.com: 20.01.2014 wysłano zapytanie do Dyrektora – WSiR 30.01.2014 Odpowiedź Dyrektora -WSiR

 

Na interwencję „skarga.com” uzyskano odpowiedź drogą elektroniczną , z której to wynika, iż organ gminy nie może udzielić odpowiedzi na zapytanie dotyczące postępowania, które nie zostało zakończone prawomocną decyzją administracyjną. Dopiero po zakończeniu postępowania WŚiR Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 21 ust 2 pkt 24, art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) może udzielić informacji osobom, nie będących stroną.

Czekamy zatem na rozwinięcie sprawy i będziemy się jej przyglądać.

W między czasie, zwrócimy się do zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Godlewskiego o udzielenie pełnomocnictwa lub wydanie zgody na reprezentowanie wspólnoty w w/w sprawie z zachowaniem obiektywizmu i granic mieszczących się w prawie prasowym.