Wielkopolska gospodarność?

Burmistrz oraz Rada miasta Oborniki wlkp. mają obowiązek dbania o finanse miasta i czyni to bardzo skutecznie. W swym skutecznym działaniu posuwają się nawet  do pobierania nienależnych opłat. Mowa tu o sławetnej Strefie Płatnego Parkowania, której to zarządzanie zlecono firmie  Projekt Parking Service  sp. z o.o.

Liczy się pieniądz.

A tymczasem;  prawodawca zezwolił na utworzenie stref, w których za postój pojazdów można pobierać opłaty ale jednocześnie narzucił obowiązek wyznaczania i oznaczania płatnych miejsc postojowych. Obowiązek ten wynika wprost z art. 13b      ustawy o drogach publicznych  której to zapisy zostały doprecyzowane   ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W rozporządzeniu tym bardzo dokładnie określono że : „Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” (rys 5.2.50.1) stosuje się w celu wskazania strefy, w której w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo pobierana jest opłata za postój pojazdu samochodowego.’

A także: „W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi określonymi w pkt 5.2.18 oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.5, pkt 5.2.6 i pkt 5.2.9.2. 5.2.51. „

Nie przez przypadek użyto w tym rozporządzeniu spójnika „oraz” W słowniku języka polskiego oznacza to : razem , łącznie , podobnie jak spójnik „i” .  Z naszego materiału zebranego na miejscu, bezsprzecznie wynika że, znaczna część płatnych miejsc postojowych nie spełnia wymagań o których mowa w zacytowanych przepisach prawa a mimo to wzorem pobranym z działań „solitera” wysysają soki finansowe z kierujących pojazdami i parkujących nawet w miejscach nie wyznaczonych.  Zarówno Burmistrz, Rada Miasta oraz  obsługa strefy płatnego parkowania,  jakby nie zauważyli  owego rozporządzenia albo nie chcieli zauważyć i w dbałości o finanse miasta i firmy zarządzającej strefą, pobierają także opłaty  w miejscach nie wyznaczonych i czynią to z pełną świadomością co wynika jednoznacznie z przeprowadzonych rozmów z urzędnikami obornickiego magistratu i tylko i wyłącznie w celu bezpodstawnego  uzupełnienia, tylko czego.  Budżetu miasta czy Sp z o.o ?

Sprawy tak nie zostawimy a o jej finale na pewno poinformujemy.