W Suwałkach strefa płatnego parkowania nie istnieje ?

Członek Stowarzyszenia Prawo na Drodze pani Aleksandra Madej po przeanalizowaniu oznakowania strefy płatnego parkowania w Suwałkach na ulicy A. Mickiewicza, Kościuszki  Hamerszmita i P.J.Piłsudskiego stwierdziła, że warunki techniczne strefy nie spełniają żadnego wymogu prawnego. Stwierdziła brak poziomych znaków w postaci linii wyznaczających pas postojowy oraz niezgodne z prawem napisy na znakach pionowych.

List w sprawie strefy płatnego parkowania w Suwałkach został wysłany przez członka stowarzyszenia Prawo na Drodze panią Aleksandra Madej do prezydenta miasta Czesława Renkiewicza, w którym wniosła o natychmiastowe zaprzestanie pobierania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, do czasu wykonania prawidłowego oznakowania strefy oraz miejsc parkingowych zgodnie z Ustawą o drogach publicznych. Wniosła także o uznanie wszelkich reklamacji składanych przez użytkowników strefy, wobec których dotychczasowo pobierano nielegalnie opłaty za parkowa­nie w strefie płatnego parkowania.

Na mocy Ustawy o drogach publicznych oraz nowelizacji rozporządzenia, w stre­fie płatnego parkowania, określonej zna­kiem D-44, wyznacza się jednocześnie znakiem pionowym D-18 oraz adekwatnymi znakami po­ziomymi: P-18 – „stanowisko postojowe”,      P-19 – „linia wyznaczająca pas postojowy”, P-20 – „koperta” lub P-24 – „miejsce dla pojazdu osoby nie­pełnosprawnej”. W strefie w Suwałkach brak jest takiego oznakowania.

Znaki pionowe nie spełniają wymogów.

Dnia 15 listopada 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłosił zmieniany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zgodnie z treścią niniejszego aktu normatywnego, która stała się obowiązująca od 14 lutego 2014 r., określono nowy znak D-44, który stosuje się w celu wskazania strefy, w której w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określo­nych godzinach lub całodobowo pobierana jest opłata za postój pojazdu samochodowego. Na znaku tym obok napisu „Postój płatny” wskazuje się sposób wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego przez umieszczenie napisu oraz odpowiednio symbolu parkometru, karty zegarowej lub biletu. Jeżeli obowiązek wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego dotyczy określonych dni roboczych lub godzin, pod napisem „Postój płatny” umieszcza się in­formację określającą zakres stosowania znaku D-44.

nieprwiidłowy-znak-D44a

Znaki D-44 mają wymiary z grupy znaków dużych, zgodnie z którym znak powinien zawierać graficzne wskazanie sposobu uiszczania opłat, a w mieście Suwałki grafikę zastąpiono napisem „bilety do nabycia w parkometrze” co skutkuje znak jest bezprawny. Tym sa­mym bezprawne jest umieszczanie na znakach dodatkowych napisów typu „bilety do nabycia w parkometrze”

Zdaniem pani Aleksandry Madej, jeżeli znak drogowy nie jest zgodny z rozporządzeniem, to nie może wywołać skutków prawnych, czyli w Suwałkach tak naprawdę strefa płatnego parkowania nie istnieje więc nie powinno uiszczać się opłat za parkowanie.

 

skarga.com