Suwalska uchwała o powołaniu Strefy Płatnego Parkowania zmasakrowana przez WSA w Białymstoku!

Suwalska uchwała o powołaniu Strefy Płatnego Parkowania zmasakrowana przez WSA w Białymstoku!

– tak komentują wyrok członkowie Stowarzyszenia Prawo na Drodze, którzy uczestniczyli w postępowaniu prowadzonym w sprawie strefy płatnego parkowania w Suwałkach.

1

W czwartek (28.06 br.) zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w sprawie skargi Prokuratury Rejonowej w Suwałkach na sprzeczne z prawem zapisy w uchwale o powołaniu Strefy Płatnego Parkowania w Suwałkach.

Skargę zainicjował wniosek Stowarzyszenia Prawo na Drodze, które do postępowania przed WSA przystąpiło w charakterze strony – w celu realizacji funkcji społecznej kontroli nad przebiegiem rozpoznania sprawy przez sąd. Strona skarżona, reprezentowana w trakcie przewodu przez kancelarię radcowską Ewy Trofimiuk z Suwałk, nie stawiła się na ogłoszeniu orzeczenia.

Sąd w wydanym wyroku podzielił podnoszone zarzuty do przedmiotowej uchwały i uznał nieważność siedemnastu z wniesionych osiemnastu zarzutów, stwierdzając nieważność uchylonych regulacji ze skutkiem ex tunc, czyli od chwili uchwalenia.

Link z ogłoszenia wyroku można obejrzeć na kanale Piękna i Bestia TV

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia po kolei wyliczał istotne naruszenia prawa. W jego ocenie doszło do rażącego naruszenia Konstytucji RP, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Zasad techniki prawodawczej oraz innych aktów normatywnych.

Przedstawiając motywy rozstrzygnięcia sędzia Marek Leszczyński wskazał m.in., że badane prawo miejscowe bezprawnie wykluczyło możliwość zakupu abonamentu osobom zamieszkującym w obszarze strefy płatnego parkowania, jeśli nie były w niej zameldowanie i nie posiadały ściśle określonego przez Radę Miasta tytułu prawnego do dysponowania pojazdem, co jest rażącym naruszeniem art. 2 i 32 Konstytucji RP, ponieważ instytucja zameldowania nie może być podstawą warunkującą nabywanie praw. Wskazał również, że operator strefy nie jest uprawniony do badania, jakie dokonane zmiany konstrukcyjne w pojeździe są wystarczające, aby uznać osobę posiadającą kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej za uprawnioną do zakupu abonamentu postojowego, a także, że rażącym naruszeniem prawa było wprowadzenie wymogu przedłożenia i pozostawienia operatorowi strefy kserokopii dokumentów wrażliwych czy też przyznanie straży miejskiej prawa do zakładania blokad na koła pojazdom bez uiszczonej opłaty, ale tylko tych z numerami rejestracyjnymi spoza Suwałk, powiatu suwalskiego lub obcokrajowców.

W podsumowaniu Sąd uznał, że skarga wniesiona przez Prokuraturę Rejonową była uzasadniona, a udział Stowarzyszenia Prawo na Drodze i przedstawione przez nie stanowisko z nawiązką doprecyzowało przedstawione zarzuty do badanej uchwały.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozważył też, czy tak mocno okrojona uchwała o powołaniu suwalskiej strefy płatnego parkowania może dalej obowiązywać i uznał, że tak, wymaga jednak ona pilnego dopracowania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Okazuję się, że włodarze z Suwałk nie zamierzali czekać na ogłoszenie wyroku w sprawie zaskarżonej uchwały.

 2

Dzień przed wydaniem orzeczenia, Rada Miejska w Suwałkach uchyliła poprzednią, zaskarżoną uchwałę, i przegłosowała nową, w której niestety znowu zawarto część z unieważnionych przez WSA w Białymstoku regulacji, naruszających ponownie prawo. Stowarzyszenie Prawo na Drodze wysłało już wniosek do przewodniczącego Rady Miasta Zbigniewa Przełomca o pilne dostosowanie nowego prawa miejscowego do stanu zgodnego z ładem prawym Rzeczpospolitej Polskiej.

3

W ocenie Aleksandry Madej oraz Piotra Jakubiaka (osób zajmujących się w imieniu SPnD prawidłowością funkcjonowania suwalskiej SPP), powyższe działanie jest skandalicznym przejawem samorządowej buty, może też świadczyć o wyjątkowo niskiej jakości obsługi prawnej suwalskiego magistratu. Członkowie Stowarzyszenia przyznają, że z takim „betonem”, na jaki trafili w Suwałkach, jeszcze nie mieli do czynienia. Zapowiadają, że będą bacznie obserwować i reagować na niezgodne z prawem poczynania suwalskich samorządowców.

Aleksandra (M) b. Ruda