Stanowisko SKARGA.COM w sprawie targnięcia prokuratury i ABW na wolność słowa . . .

Ustawa o prawie prasowym

Art. 15.

1. Autorowi materiału prasowego przysługuje prawo zachowania w tajemnicy swego nazwiska.

2. Dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy:

1) danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych,

2) wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem interesy osób trzecich.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również innych osób zatrudnionych w redakcjach, wydawnictwach prasowych i innych prasowych jednostkach organizacyjnych.

 Ten artykuł o prawie prasowym przytaczają dziennikarze WPROST podczas publikacji nagrań z podsłuchów.
Na temat ostatnich zajść wypowiedziało się już wielu prawników, także swoje stanowisko zajęli przedstawiciele ds. mediów OBWE cyt.: Takie metody śledztwa są nie do zaakceptowania. Wywierają paraliżujący efekt na dziennikarstwo śledcze i mogą zdławić wolność mediów, – oceniła Dunja Mijatović .

SKARGA.COM popiera działania dziennikarzy WPROST.  Ze względu na dość nietypowy rodzaj działalności dziennikarskiej sami niekiedy jesteśmy atakowani przez obnażane przez nas działania urzędników, funkcjonariuszy i osób z nimi współpracujących  . Nie raz dosłownie doświadczyliśmy ataków na „wolność słowa” – podczas realizacji prac dziennikarskich.

Przypomnijmy parę najważniejszych artykułów z ustawy o prawie prasowym:

ustawa z dnia 26-go stycznia 1984 r. o prawie prasowym . . .

Art. 6.

1. Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk.

2. Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki or-ganizacyjne oraz organizacje spółdzielcze są obowiązane do udzielenia odpowie-dzi na przekazaną im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do związków zawodowych, organizacji samorządowych i innych organizacji społecznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności publicznej.

4. Nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki.

Art. 43.

Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opu-blikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej

– podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 44.

1. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową

– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności .

2. Tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji działa na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie.

 

Chyba nasi czytelnicy zgodzą się z nami, iż:

Prawo winno działać w interesie społecznym a nie przeciwko niemu.

SKARGA.COM