Pobierane opłaty w strafach płatnego parkowania w Szczecinie – nielegalne?

Od  2017 roku , Dziennikarz gazety „SKARGA”  toczy samodzielnie walkę z urzędniczym obłędem urzędników Urzędu Miejskiego w Szczecinie kierowanym przez Prezydenta Piotra Krzystka.   Początkowo urzędnicy Magistratu z maniakalnym uporem informowali osoby zainteresowane , koniecznością wnoszenia opłat za postój pojazdu w każdym miejscu  w strefie płatnego parkowania.  Nawet po wejściu w życie rozporządzenia Ministra  Transportu, Gospodarki Morskiej i Budownictwa doprecyzowującego sposób oznaczania i wyznaczania płatnych miejsc postojowych w SPP ,  zarówno urzędnicy magistratu jak i pracownicy  firmy Nieruchomości i Opłaty Lokalne , podtrzymywali tę wersję przez bardzo długi czas , wprowadzając w błąd kierujących i nielegalnie pobierając opłaty. Na wieść o praktykach magistratu niektórzy  kierujący mówili wprost – to złodziejstwo a niekiedy nieco bardziej soczystymi epitetami. Wszak, trzykrotnie wydane zostały uchwały Rady Miasta Szczecina  wskazano pobieranie opłat w miejscach nie wyznaczonych zgodnie z rozporządzeniem. Czy Prezydent Piotr Krzystek wraz z urzędnikami Magistratu oraz podległej jemu firmie NiOL , administrującą strefę płatnego parkowania ,  nic sobie nie robią z obowiązujących przepisów prawa i je całkowicie ignorują?  Tym razem przeinaczając Uchwałę NSA i twierdząc, że do wyznaczenia  płatnych miejsc postojowych wystarczy jedynie znak pionowy. W dalszym ciągu stosowane są powyższe  praktyki wobec  kierujących gdzie poprzez wystawianie zawiadomień o rzekomo nieopłaconym postoju gmina rości  sobie należności za nienależne im pieniądze  przy czym korzystając ze swej uprzywilejowanej pozycji,  do wystawiania tytułów wykonawczych – arbitralnie ściągają pieniądze z kont osobistych czy rachunków oszczędnościowych  nieświadomym przepisów prawa i wprowadzanym w błąd kierowcom .

Pogląd o prawie do pobierania opłat  jedynie w miejscach wyznaczonych znakami pionowymi oraz poziomymi , potwierdzony został już ośmioma wyrokami szczecińskiego Sądu. Zatem pytamy – Jak więc się mają do tego, słowa ślubowania prezydenta  Piotra Krzystka o dochowaniu wierności prawu ?

Przedstawiamy film do jednej ze spraw (4-go czerwca 2020r.) dotyczącej Szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania:

Jako ciekawostkę zamieszczamy  fragment uzasadnienia Sądu Apelacyjnego  z Warszawy gdzie definuje się oszustwo jak i działanie wprowadzania w błąd.:

„Wyczerpującą definicję przestępstwa oszustwa przedstawił Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 czerwca 2013 r. (sygn. akt II AKa 164/2013) wskazując, iż dla uznania, iż mamy do czynienia z wprowadzeniem w błąd, wystarczające jest każde, jakiekolwiek działanie, które może doprowadzić do powstania błędnego wyobrażenia o rzeczywistości u osoby rozporządzającej mieniem; wprowadzenie w błąd możliwe jest przy wykorzystaniu wszelkich sposobów i metod, które doprowadzą do powstania rozbieżności między świadomością osoby rozporządzającej mieniem a rzeczywistym stanem rzeczy. To, że osoba pokrzywdzona miała możliwość sprawdzenia rzeczywistego stanu rzeczy, że wykazała niefrasobliwość lub niestaranność w działaniu, nie wpływa na ocenę prawną działania sprawcy.”

SKARGA.COM