Pożywka dla Straży Miejskiej i „pomocy drogowej” !

Kolejna pułapka dla kierowców ! Nie zatrzymasz się pod swoim domem a bagaże, zakupy, meble czy sprzęt AGD musisz nieść  z końca ulicy !

srebnogórska

Żaden z wymienionych poniżej warunków stosowania znaków zatrzymywania się oraz tabliczki T-24 nie został spełniony przy ul. Srebnogórskiej we Wrocławiu ! 

3.2.37. Zakaz zatrzymywania się 

 Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się

stosuje się w celu wyeliminowania zatrzymania się na tych odcinkach drogi, na których nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejszenie przepustowości i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, oraz w pobliżu obiektów specjalnych (np. banki, obiekty MON itp.), których potrzeba oznakowania znakiem B-36 wynika z odrębnych przepisów. Znak B-36 jako bardzo uciążliwy dla kierujących powinien być umieszczony jedynie w niezbędnych, uzasadnionych warunkami ruchu przypadkach. Zasadą powinien być ograniczony czas obowiązywania znaku. Ograniczenie zatrzymywania się powinno dotyczyć tylko godzin największego natężenia ruchu. Znak B-36 powinien być stosowany przede wszystkim w miastach, na ulicach układu podstawowego, prowadzących komunikację zbiorową autobusową lub trolejbusową oraz na wąskich ulicach dwukierunkowych o dużym natężeniu ruchu. Zasady umieszczania tego znaku są analogiczne jak znaku B-35 (pkt 3.2.36) oraz dotyczą tych samych elementów drogi. W tych miejscach, gdzie obowiązuje zakaz, a możliwe jest dopuszczenie postoju poza jezdnią, stosuje się te same zasady jak dla znaku B-35. Jeżeli w pobliżu miejsca, w którym obowiązuje zakaz zatrzymywania się, występują trudności z zaparkowaniem pojazdu, zaleca się stosowanie pod znakiem B-36 drogowskazu ze znakiem D-18 informującego o dojeździe do parkingu.

T-24

W celu wskazania, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony znakiem B-35 lub B-36, zostanie usunięty na koszt właściciela, pod znakiem umieszcza się tabliczkę T-24.

 

Znak z tabliczką T-24 stosuje się w pobliżu obiektów specjalnych (banki, sądy, obiekty MON itp.), a także w miejscach, gdzie ze względu na warunki drogowe pozostawienie samochodu na drodze powoduje znaczne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obraz-052

 

WROCŁAW

Ulica: Srebnogórka

W pobliżu nie ma banków, urzędów, przychodni, szpitala, szkoły, przystanków, postoju taksówek a nawet sklepów ! Nie można zatrzymać się ani na minutę a tym bardziej na 15 minut. Kara jaką może kierowca ponieść, za postój na tej ulicy, będzie nie współmiernie wysoka co do popełnionego czynu !

Z zapytaniem zwróciliśmy się do Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia dnia: 22.04.2014 Treść(…): Zwracamy się z prośbą o podanie przyczyny oznakowania ulicy Srebnogórskiej, gdyż naszym zdaniem nie ma w tym miejscu podstaw do zastosowania takowego oznakowania.
Odpowiedź WIMUMW z 23.04.2014 Treść(…): ulica Srebrnogórska nie jest drogą gminną, nie jest tez w naszym zarządzie. Jest  własnością wspólnoty mieszkaniowej i oznakowanie na tym terenie jest zapewne decyzją tej wspólnoty
Z wróciliśmy się także do Straży Miejskiej Wrocławia z zapytaniem Czy straż miejska może podejmować interwencje związane z ruchem drogowym na tym terenie ?, dotyczy terenu wspólnoty ?
Odpowiedź Straży Miejskiej Jeżeli drogi oznaczone są tabliczką „strefa ruchu” – TAK Jeżeli drogi oznaczone są tabliczką „droga wewnętrzna” – NIE
Odpowiedź pisemna Komendanta Straży Miejskiej [. . . ]  O zakresie interwencji nie decyduje to, kto jest właścicielem drogi, ale sposób jej oznakowania.

logoskan

Z kolejnym zapytaniem zwróciliśmy się do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta dnia: 04.05.2014 [. . . ]Gdzie można wnioskować o zmianę lub wyegzekwowanie konsekwencji prawnych z oznakowania usytuowanego przy w/w ulicy?
Odpowiedź ZDiUM z 07.05.2014Od Pani: Ewy Mazur- Rzecznik Prasowy Treść(…): ZDiUM będąc zarządcą dróg publicznych również nie posiada kompetencji prawnych umożliwiających podjęcie interwencji w tej sprawie, gdyż ulica Srebrnogórska znajduje się na działkach prywatnych nie będących w zarządzie ZDiUM.
Zarówno działka 1/43 jak i 1/44 stanowią własność wspólnoty mieszkaniowej, do której należy się zwracać we wszelkich kwestiach związanych z m.in. oznakowaniem i organizacją ruchu..
Wysłaliśmy zapytanie do Prezydenta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza (21.05.2014 r.) Treść(…) Jak w podobnych sytuacjach Wrocławianie mogą reagować, zgłaszać swoje wątpliwości lub nawet wnioskować o zmianę bądź likwidację zastosowanych oznaczeń drogowych ? Czy Straż Miejska będzie teraz na usługach właścicieli prywatnych działek i posesji ?   Kto sprawuje kontrolę nad takimi działaniami wspólnot mieszkaniowych ?
Wysłaliśmy także zapytanie do Wiceprezydenta Wrocławia – Macieja Bluj (09.07.2014 r.) Ze względu na brak odpowiedzi od Prezydente Rafała Dutkiewicza, skierowaliśmy zapytanie do jego zastępcy.
Na odpowiedź od Wiceprezydenta kontaktuje się z nami po raz kolejny Wydział Inżynierii Miejskiej Treść(…) zarządca drogi, której  właścicielem ani zarządcą nie jest Miasto- może ale nie ma obowiązku przedstawienia organizacji ruchu na swoim terenie- my możemy wyłącznie wyrazić swoją opinię  wówczas, kiedy zgłosi się do nas zarządzający. .. . . Organem kompetentnym do wprowadzenia zmiany  tego stanu rzeczy jest tamtejsza wspólnota mieszkaniowa.

 

 

Faktycznie – 29-go kwietnia, ponownie pojawiliśmy się na ulicy Srebnogórskiej, gdzie na miejscu spotkaliśmy patrol Straży Miejskiej oraz zarządcę wspólnoty mieszkaniowej dwóch budynków położonych na tej ulicy.  Prowadzone były wówczas wstępne konsultacje na temat nowego oznakowania miejsc gdzie  parkowane pojazdy utrudniają ruch pieszym oraz uniemożliwiają opróżnianie pojemników na odpady przez firmy odpowiedzialne za wywóz odpadów komunalnych.

strefa-ruchu

Oznakowanie tych ulic jest inicjatywą wspólnoty a Straż Miejska ma w tym miejscu prawo do prowadzenia czynności  wobec kierowców nie stosujących się do znaków drogowych.

Nadal jednak pozostaje pytanie, czy owe oznakowanie zostało usytuowane zgodnie z prawem ?

UWAGA !

Jeden z naszych dziennikarzy przysłał na wyrok Sądu Najwyższego, które zajmowało się podobną problematyką.

WYROK SĄDU NAWJYŻSZEGO sygn. IV KK 99/13 z 24 kwietnia 2013r.

którego tezą  jest:

„warunkiem odpowiedzialności za wykroczenie z art. 92 § 1 k.w. jest legalny charakter znaku drogowego, który musi zostać ustawiony przez uprawniony podmiot, z zachowaniem obowiązującej procedury”

logoskan

oraz kolejny

wyrok  Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2008r. sygn. akt III KK 445/07. – który wskazał,
że nie stanowi wykroczenia z art. 92 §1 kw niepodporządkowanie się dyrektywie płynącej ze znaku ustawionego przez podmiot nieuprawniony.

dalej…

na podstawie powyższych wyroków zapadło kolejne postanowienie uniewinniające :

w sprawie przeciwko Patrykowi T. z dnia 28 maja 2015 Sąd rejonowy w Kościanie sygn. Akt. II W 481/14

skarga.com