Nieuczciwe praktyki poznańskiej SPP?

Po raz kolejny , dziennikarz  gazety SKARGA.COM , ujawnił niezbyt uczciwe praktyki. Tym razem w poznańskim  Magistracie –  Zarząd Dróg Miejskich, jako operator strefy płatnego parkowania,  pobrał nienależną opłatę za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania , w miejscu nie odpowiednio wyznaczonym.

Przypomnijmy:  aby móc  pobierać legalnie i uczciwie opłaty za postój  pojazdu w strefie płatnego parkowania , sama strefa musi być wyznaczona znakiem D-44,  który to ustawia się na wjeździe do strefy. Sama zaś strefa , to obszar na którym wyznacza się płatne miejsca postojowe,  a te muszą być  odpowiednio wyznaczone  znakami pionowymi D-18 a także znakami poziomymi P-18, P-19 itd , stosownie od  rozporządzenia Ministra z 2013 roku.  Tym czasem  w samej strefie jest  mnóstwo miejsc nie oznaczonych znakami poziomymi .

Dziennikarz zaparkował pojazd  w miejscu niewyznaczonym znakami poziomymi oraz skontaktował się  z „MIEJSKIE CALL  CENTER”. Jakież było zdziwienie , gdy rozmówca  po drugiej stronie słuchawki , poinformował go o konieczności wnoszenia opłat w strefie płatnego parkowania ,  bez względu na to czy miejsca są wyznaczone czy też nie. Ze stanowiskiem tym nie zgodził się nasz dziennikarz i poprosił  Gminę Miasto Poznań o polubowny zwrot nienależnie pobranej opłaty. Spotkał się jednak ze stanowczą odmową. Sprawę więc przekazał do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto i wyrokiem z dnia 18-go marca bieżącego roku wydano nakaz zwrotu pieniędzy i obciążono  gminę kosztami postępowania sądowego.  Tak kończą się owe praktyki poznańskiego Magistratu.

SKARGA.COM

Zawsze czekamy na Państwa sprawy poprzez zakładkę kontakt lub bezpośrednio pod dyżurnym telefonem: 533 666 911.