Albo w wyznaczonym miejscu albo mandat… Strefa płatnego parkowania – nowa uchwała NSA

W poniedziałek, tj. 09-go października 2017r.  siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał, że opłaty w Strefie Płatnego Parkowania można pobierać tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Dowodzi to, iż ustalenie takiej strefy nie jest równoznaczne z wyznaczeniem miejsc płatnego postoju i cały obszar strefy nie jest terenem gdzie można pobierać opłaty. Zatem wykluczono pobór opłaty za postój w miejscu niewyznaczonym.

Nadto  skoro w takim miejscu kierowca nie musi płacić to nie wolno go ukarać opłatą dodatkową za brak biletu z parkometru ale…

ów kierowca taki narażony jest na konsekwencje karno-wykroczeniowe i może zostać ukarany mandatem karnym od służb do tego upoważnionych takich jak policja czy straż miejska  . Zatem kierowcy pozostawiający swój samochód w strefie płatnego parkowania  przy chodniku w miejscu nie wyznaczonym, narażeni będą na wyżej wymienione konsekwencje oczywiście chodzi tu o zajęcie miejsca gdzie może wystąpić jednocześnie naruszenie prawa o ruchu drogowym .  Sąd dokonał szczegółowej analizy przepisów sprzed 20 lat oraz przepisów dotyczących opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Jest za to też dobra wiadomość dla kierowców, którzy zostali obciążeni opłatami dodatkowymi za postój bez biletu w miejscu niewyznaczonym, mogą oni kwestionować je przed sądami administracyjnymi i domagać się zwrotu opłaconych zobowiązań, które w rzeczy samej nazwać należy jako niesłuszne lub bezpodstawne wzbogacenie się przez gminę, która takowe opłaty egzekwowała.

Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące sprawy rozpatrywanej przez NSA w dniu 9-go października 2017r.

ORZECZNICTWO

Uchwała NSA z 9 pażdziernika 2017r.,

sygn. akt II GPS 2/17

Prezes NSA wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały wyjaśniającej gdyż dostrzegł rozbieżności w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych, które rożnie podchodziły do interpretacji stosowania art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm), stanowiąca iż,  opłatę pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w konkretnych godzinach lub całodobowo.

Istniały dwa poglądy gdzie według pierwszego obowiązek opłaty za postój samochodu w spp pojawiał sie już w momencie pozostawienia samochodu w wyznaczonym do tego miejscu co wykluczało  pobór opłaty za pozostawienie samochodu w każdym innym miejscu strefy płatnego parkowania.  Wyrok WSA we Wrocławiu z 23 września 2010 r. (sygn. akt IIISA/Wr 428/10). Sąd uznał w nim, że zapis uchwały określający, że w każdym miejscu strefy płatnego parkowania obowiązuje opłata, stanowi przekroczenie uprawnień rady gminy, albowiem art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych wprost stanowi, że pobiera się ją za parkowanie w SPP w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w konkretnych godzinach lub całodobowo. Podobne podejście zaaprobował NSA m.in. w wyroku z 19 czerwca 2013 r. (sygn. akt II GSK 449/12), z 6 grudnia 2012 r. (sygn. akt II GSK 1859/11) i 4 czerwca 2014 r. (sygn. akt II GSK 661/13).

Drugim poglądem zaś,  było uprawnienie gmin do pobierania opłat w całym jej obszarze.

W wyroku NSA z 29 stycznia 2014 r. (sygn. akt II GSK 1769/12) sąd orzekł, że spp stanowi cały obszar i na całym terenie istnieje obowiązek uiszczenia opłaty za postój a pojecie „wyznaczone miejsce” należy rozumieć jako obszar wydzielony do parkowania na drodze publicznej. Podobne podejście zaaprobował także NSA w wyroku z 5 marca 2014 r. (sygn. akt II GSK 2060/12) czy w orzeczeniu z 27 sierpnia 2015 r. (sygn. akt II GSK 1135/14).

Aleksandra Madej

*spp – strefa płatnego parkowania